Czynności Notarialne

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne (umowy sprzedaży nieruchomości, testamenty)
 • umowy spółek oraz inne którym strony chcą nadać formę aktu notarialnego),
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły (m. in. zgromadzeń wspólników, zebrań wspólnot mieszkaniowych)
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przed umówieniem terminu na dokonanie czynności notarialnej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia listy koniecznych do dokonania konkretnej czynności dokumentów albo osobiste spotkanie w Kancelarii na którym otrzymają Państwo szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przedstawionego problemu prawnego wraz z pisemną listą koniecznych dokumentów. Informacja ta jest bezpłatna.

Za dokonanie czynności notarialnej notariuszowi przysługuje wynagrodzenie, którego maksymalną wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. nr 148, poz. 1564 ze zm).

Zgodnie z art. 7 Ustawy prawo o notariacie notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn, jak również pobiera opłatę sądową za dokonanie wpisów w księdze wieczystej.